0

Betingelser

Betingelser for mobiltjenester hos KAF Mobil

Version 5.0

Parterne
Følgende betingelser finder anvendelse på aftalen, der indgås mellem kunden og KAF Mobil, (Mobilevalue ApS) CVR 32562787. Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således kunden, der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Dette gælder også, hvis kunden overlader abonnementet til en eventuel bruger.

Aftalen
Aftalen består af foreliggende abonnementsbetingelser samt KAF Mobils prissætning, og indgås ved, at kunden udfylder tilmeldingsformularen på www.KAF Mobil.dk samt accepterer, at have læst og forstået abonnementsbetingelserne.

Mobilaftalen hos KAF Mobil giver kunden adgang til at foretage og modtage opkald til slutbrugere på fastnettet og mobilnettet i Danmark. Grønland og Færøerne anses ikke som en del af det danske fastnet og mobilnet. Kunden kan, ved positiv saldo, benytte sig af de tjenester og services, der er tilknyttet mobilaftalen. Ligeledes kræver tilslutning til tjenesten, at kunden selv er i besiddelsen af nødvendigt teleudstyr.

For at kunne indgå aftale med KAF Mobil kræves det, at kunden har fast bopæl og faktureringsadresse i Danmark samt en gyldig e-mail adresse. Grønland og Færøerne er geografisk ikke en del af Danmark, og adresser her, vil derfor ikke være gyldige. Kunden accepterer at modtage meddelelser fra KAF Mobil via den oplyste mailadresse. Derudover kan kun myndige personer indgå aftale med KAF Mobil. Kunden forpligter sig til straks ved ændring af adresse og mail, at opdatere til de korrekte oplysninger via sit kundelogin/mail til kundeservice. Af samme årsag kan KAF Mobil ikke gøres ansvarlig for mails, der ikke kommer frem.

Kan kunden af tekniske årsager ikke blive tilsluttet KAF Mobil, eller hvis KAF Mobil ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden efter foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning.

Efter tilmelding vil kunden modtage et velkomstbrev indeholdende et simkort til brug for mobiltelefoni ved KAF Mobil. Dette velkomstbrev indeholder alle nødvendige informationer for at benytte tjenesten. Kunden modtager også en e-mail med loginoplysninger til Selvbetjeningen. Ved en nummerportering vil kunden modtage en separat e-mail med datoen for nummerportering.

Er kunden forbruger, har kunden 14 dages fortrydelsesret fra oprettelsestidspunktet. Kunden kan dog ikke fortryde aftalen, hvis kunden efterfølgende har taget tjenesten i brug. Har KAF Mobil påbegyndt levering inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret allerede ved leveringens påbegyndelse, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4.

Vilkår og services
KAF Mobil forbeholder sig til, uden varsel, at saldospærre og eventuelt opsige numre, der er under mistanke for ikke at blive brugt til personligt brug, og/eller bevidst er tegnet med henblik på at generere øget trafik til andre danske mobilnet end Telias. Enhver udgift for KAF Mobil forbundet med misbruget vil blive rettet mod kunden med krav om erstatning, og vil i enhver henseende medføre politianmeldelse. KAF Mobil’s mobiltjenester må ej heller benyttes til følgende forhold: sms- og GSM Gateway samt masseafsendelser eller videresalg, uden speciel aftale.

Abonnementer
KAF Mobils abonnement er opdelt i abonnementer anvendt til Mobilt bredbånd og abonnementer anvendt til tale kombineret med sms, mms, GPRS forbrugsafregnet eller købt som pakker. KAF Mobil forbeholder sig retten til at særtaksere og i yderste konsekvens lukke numre, hvis abonnementer ikke anvendes efter hensigten og på en måde, der ikke kan betragtes som normalt for enkelt personers private og erhvervsmæssige forbrug. Helt specifikt vil det blive betragtet som misbrug, hvis pakker udnyttes af andre end kunden selv; det vil for eksempel sige til data- og smsdeling. Ligeledes vil det bliver betragtet som misbrug, hvis pakker tiltænkt tale abonnement, anvendes udelukkende til data forbrug.

Ved køb af tale, sms/mms, data eller mobilt bredbånd abonnement, så skal du være opmærksom på, at hvis du køber/tilmelder en pakke den 15. i måneden, så vil du have halvdelen af pakkens indhold til rådighed. Tilsvarende vil du også kun betale halv pris for pakken. Eks. hvis køb af talepakke ”3 timer” sker den 15. i måneden. Du vil i denne første måned have halvdelen af pakken til rådighed, hvilket svarer til 1 time og 30 minutter. Tilsvarende vil du også kun betale halv pris for pakken. Næste måned vil du have hele pakken til rådighed og tilsvarende betale fuld pris for pakken. Resterende taletid, sms, mms og data bliver ikke overført til næste måned.

Kunden får ved oprettelse adgang til et personligt kundelogin på www.KAF Mobil.dk, hvor kunden har adgang til en gratis specificeret oversigt over sit mobilforbrug. Oversigten giver oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og pris for forbrug, kunden skal betale. Der kan forekomme forsinkelser i opdateringen af oversigten, specielt ved opkald foretaget i udlandet. Kunden gøres opmærksom på, at en sms højest kan fylde 160 tegn. Fylder den mere, takseres man for flere sms’er. Over 480 tegn bliver den konverteret til en MMS. Indeholder SMS’en humørikoner/emojis bliver den konverteret til en MMS. Forbrug herunder data takseres jf. gældende prisliste.

KAF Mobil kan ikke spærre for afsendelse af sms i det pågældende land, hvor kunden befinder sig, og ej heller kan der spærres for at sende sms’er til udenlandske numre. KAF Mobil kan heller ikke garantere, at saldo-sms’er når frem i udlandet, og ej heller, at en eventuel saldoåbning vil virke. Derfor anbefaler KAF Mobil, at der tankes op inden afrejse.

KAF Mobil hæfter ikke for sms’er, billedbeskeder eller anden form for kommunikation, der ikke bliver sendt, mens man befinder sig i udlandet, da dette kan skyldes forhold hos de udenlandske operatører.

Nummervisning – Kunden har adgang til permanent eller pr. opkald at vælge at blokere for nummervisning, dette aktiveres på telefonen. Opkald til alarmtjenesten 112 vil aldrig kunne blokeres for nummervisning. Kunder med udeladt samt hemmeligt nummer skal være opmærksom på, at ved afsendelse af sms-beskeder samt opkald, vises nummeret hos modtageren.

EU roaming
Den 15. juni 2017 trådte EU´s nye regler om Roam Like at Home i kraft.
Det vil sige, at kunder, som er periodisk rejsende i EU, og som har et stabilt tilhørsforhold til Danmark, har samme minut-, sms- og datatakster i EU som i Danmark, når kunden har et EU abonnement.

Hertil gælder følgende begrænsninger:
Hvis kunden befinder sig i Danmark og ringer/SMS/MMS´er til et udenlandsk nummer bliver kunden afregnet efter forbrug. Det er ikke inkluderet i kundens abonnement.
Befinder kunden sig i EU og ringer/SMS/MMS´er til et dansk nummer eller EU nummer, er dette inkluderet i EU abonnementet.
Der bliver takseret for opkald og SMS/MMS til udenlandske numre udenfor EU uanset, hvor kunden befinder sig.

Det er vigtigt, at kunden orienterer sig på prislisten for afklaring af, hvad et opkald, SMS, MMS eller data koster til udlandet eller i udlandet

Dokumentation for tilhørsforhold til Danmark
Udbyder kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kræve dokumentation for, at kunden har hjemstedsadresse i Danmark, eller at kunden har en anden fast tilknytning til Danmark, som medfører hyppige eller længerevarende ophold i Danmark. Kan kunden ikke fremlægge sådan dokumentation, kan udbyder spærre for adgang til at roame i EU.

50% reglen
For at kunne fastslå, om kunden alene er periodisk rejsende i andre EU-lande, kontrollerer udbyder kundens data, herunder forbrugsmønster samt hvilket netværk kunden opholder sig på, i en rullende periode på 4 måneder.
Hvis kunden i denne periode befinder sig mere end 50% i udlandet og har et forbrugsmønster på mere end 50% i udlandet af kundens samlede forbrug, opkræver udbyder en særlig forbrugstakst (EU-tillæg) på både sms/mms, tale og data.

Inden udbyder pålægger kunden den særlige forbrugstakst, vil udbyder advare kunden herom. Kunden vil få en frist på 2 uger til at ændre adfærd (hovedsagligt faktisk forbrug eller ophold i Danmark) og derved undgå den særlige forbrugstakst.

Ændrer kunden ikke adfærd, opkræver udbyder kunden den særlige forbrugstakst fra det tidspunkt, udbyder advarede kunden.

Det samme gælder, hvor kundens SIM-kort er inaktivt i længere perioder og primært anvendes til roaming, eller kunden har indgået aftale om flere mobilabonnementer og bruger abonnementerne og de tilhørende SIM-kort successivt til roaming.

Databegrænsning
Har kunden inkluderet en datapakke med et givent antal GB i abonnementet, sættes der efter EU-reglerne et loft på, hvor meget af det inkluderede data, som kan bruges til EU-roaming. For nærmere oplysning om beregning af loftet henvises til artikel 2(c) og artikel 4.2 i EU-reglerne C(2016) 8784.

Udbyder kan vælge at give mere data, end begrænsningen tillader. Udbyder kan også vælge at give mere data i nogle lande frem for andre lande.
Hvis kunden når loftet for EU-roaming, pålægger udbyder en ekstra takst, indtil kunden når det samlede indhold af GB i datapakken. Herefter afregnes for yderligere forbrug af data i EU på samme måde som i Danmark.

Ændringer af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på www.KAF Mobil.dk. Kunden varsles 30 dage før ændringerne træder i kraft således, at kunden har mulighed for, at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel.

Kundens eksisterende telefonnummer kan porteres til KAF Mobil: 
Dette forudsætter, at kunden ikke har opsagt eller selv opsiger sit abonnement hos en anden operatør, idet nummerporteringen af kundens hidtidige telefonnummer ikke kan ske efter opsigelse. I forbindelse med en nummerportering af et eksisterende telefonnummer bemyndiger kunden, i form af en elektronisk fuldmagt, KAF Mobil til på sine vegne anmode kundens eksisterende operatør om at overføre kundens telefonnummer til KAF Mobil. I nogle tilfælde, skal der bruges en underskrevet fuldmagt i papirform, hvis vi skal bruge en fuldmagt, vil kunden modtage en mail med fuldmagten, som skal udfyldes og sendes ind til KAF Mobil.

Kunden kan ved oprettelse vælge mellem to datoer for flytning til KAF Mobil:
Vælg dato: Kunden kan selv vælge, hvilken dato nummeret skal overflyttes til KAF Mobil. Hvis kunden selv vælger en dato for flytning af nummer, skal kunden være opmærksom på, at nummeret bliver flyttet til KAF Mobil uanset om kunden er i binding eller har opsigelsesperiode ved den afgivne operatør, så der kan komme en efterregning fra den afgivne operatør på manglende abonnement betaling.

Efter endt binding: 
Kunden kan vælge at flytte sit nummer til KAF Mobil efter endt binding ved afgivne teleoperatør, vælges denne bliver kunden først flyttet til KAF Mobil, når kunden ikke længere skal betale regning ved den afgivne operatør, så kunden undgår at modtage en ekstra regning fra den afgivne operatør. På privat kan det være alt fra 1 dag til 6 måneder. På erhverv kan det være alt fra 1 dag til 36 måneder. Kunden skal være opmærksom på, hvis kunden har et abonnement uden binding og opsigelsesperiode vil nummeret blive flyttet til KAF Mobil allerede næste dag, I de tilfælde vil det nye simkort for KAF Mobil ikke altid være modtaget, da det bliver tilsendt med Post Danmark.

KAF Mobil garanterer ikke, hvis kunden befinder sig i udlandet den dato hvor nummerporteringen finder sted, at abonnementet kan aktiveres på det udenlandske netværk.

Flytter kunden ikke sit eksisterende telefonnummer tildeles kunden et telefonnummer fra KAF Mobils nummerserie. KAF Mobil er berettiget til, af tekniske eller driftsmæssige grunde, at tildele kunden et nyt telefonnummer. Dette betyder ikke, at kunden har ret til erstatning eller kompensation af nogen art.

Sikkerhed og tyverispærring
Mister kunden sit simkort, er kunden forpligtet til at spærre sit abonnement, således der ikke kan forekomme misbrug. Kunden skal bruge spærringsknappen på kundens login. Når abonnementet er spærret, skal kunden bestille et nyt simkort hos kundeservice. KAF Mobil forbeholder sig ret til at tage gebyr herfor, jf. gældende prisliste.

Når kunden har modtaget simkortet og aftalen er trådt i kraft, sikrer PIN-koden, at sim-kortet ikke benyttes af andre end den registrerede bruger. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres sim-kortet automatisk, og kan kun genåbnes ved indtastning af PUK-koden. Indtastes PUK-koden forkert flere gange i træk, blokeres sim-kortet permanent, og kunden må bestille et nyt sim-kort. KAF Mobil opkræver gebyr for bestilling af nyt sim-kort.

Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af sim-kortet, med de begrænsninger, som følger af disse betingelser.

KAF Mobil oplyser ikke, grundet sikkerhedsmæssige årsager, PIN- eller PUK Kode, samt personlige oplysninger, herunder andre brugeroplysninger telefonisk. KAF Mobil fremsender disse oplysninger til kunden på den oplyste adresse eller den registrerede mailadresse.

KAF Mobil er forpligtet, i henhold til bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser, til at videregive de i kundekartoteket registrerede nummeroplysningsdata (telefonnummer, navn og adresse) til alle, som måtte fremsætte ønske herom (118, Telefonbog). Nummeroplysningsdata videregives dog ikke til tredjemand, hvis kunden har valgt “udeladt nummer” eller “hemmeligt nummer”.

Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om kunden afgivet til eller indhentet af KAF Mobil, behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med fakturering, kreditvurdering af kunden samt eventuel meddelelse til kreditoplysningsbureauer.

Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med bestilling af aftalen, indgår i KAF Mobil kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse med KAF Mobil markedsføring af tjenester m.v. overfor kunden.

Erhverv
KAF Mobil henvender sig både til erhvervsdrivende og private kunder. Kunden bekræfter ved bestilling, sandfærdigt at angive, hvilken kundetype denne tilhører. KAF Mobil forbeholder sig retten til enten at lukke numre, der mistænkes for at blive benyttet til andet end oplyst.

Support, fejlsøgning og ansvar
KAF Mobil skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud indenfor rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse sker til kundeservice og afhjælpningen sker hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid.

Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold, der er uden for KAF Mobil kontrol, eksempelvis ved fejl hos netværksleverandørerne, videregiver KAF Mobil denne fejlmelding. KAF Mobil er desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for KAF Mobil udgifter til fejlsøgningen, ligesom kunden har pligt til i nødvendigt omfang, at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. KAF Mobil er berettiget til at opkræve et gebyr for denne fejlsøgning, hvis det skyldes kundens forhold.

KAF Mobil hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til netværksleverandørerne. KAF Mobil er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved KAF Mobil undladelser.

KAF Mobil hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at mobiltjenesten ikke kunne anvendes som forventet. Ligeledes er KAF Mobil ikke ansvarlig for skader og tab, som Kunden måtte lide grundet opkobling til internettet, herunder virus og downloading af såkaldte “diallerprogrammer”. Dette gælder både terminaler og forbrug. Kunden kan beskytte sig mod et utilsigtet forbrug ved at abonnere på f.eks. saldokontrol eller spærring af udlandsopkald.

KAF Mobil er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen. Ligeledes er KAF Mobil heller ikke ansvarlig for tilfælde, hvor tredjemand uberettiget har aflyttet eventuelle samtaler.

KAF Mobil er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden for KAF Mobil kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure) og som KAF Mobil ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse.

Overdragelse
Kunden kan overdrage sin aftale til anden myndig person, hvis begge parter udfylder og underskriver en overdragelsesblanket. En sådan rekvireres ved henvendelse til kundeservice, som også skal have den udfyldte blanket retur, enten via e-mail eller brev.

Kunden hæfter for aftalen, så længe personen står som ejer af nummeret. Dette gælder også, selvom kunden lader en anden være bruger.

Betaling, fakturering og opsigelse
Forsinkede takseringer gør, at der ikke altid kan spærres for tjenesten ved præcis 0 kr., og kunden kan dermed opnå en negativ saldo af varierende størrelse. Ved opkald foretaget til og fra udlandet, dataforbrug samt overtakserede opkald og tjenester er det muligt at opnå en større negativ saldo, fordi disse tjenester og services bliver takseret op til 4 uger efter de er foretaget.

Alle priser vist på www.kafmobil.dk er i danske kroner DKK og inkl. MOMS.

Abonnementet starter og betalingen bliver trukket, når nummeret bliver aktivt. Ved oprettelse af nyt nummer bliver betalingen for abonnementet trukket, når bestillingen er gennemført. Ved oprettelse af en nummerflytning starter abonnementer først den dag, hvor nummeret flytter over til KAF Mobil. Den dag vil betalingen for abonnementet også først blive trukket. Herefter er det gældende for både nyoprettelser og nummerflytninger, at betalingen af abonnementet altid sker til den 1. i måneden.
Foretages der en ændring, udlandstaksering eller ekstra køb (herunder indholdstakseret SMS m.m.) sker betalingen umiddelbart efter ændringen/ekstra forbruget.

Betalingskort:
Forbrug og evt. pakker er forudbetalte, og kunden skal derfor altid sørge for, der er penge på kundens saldo. Kunden underrettes altid på mail og sms, når saldoen er på 50 kr., 0 kr. og i negativ.

Kunder under samme login (mobilchef) skal individuelt sørge for betaling med betalingskort.

Manuel optankning
Ved brug af manuel optankning er kunden selv forpligtet til at tanke penge på sin mobilkonto og sørge for at den ikke går i negativ.
Går kundens saldo i minus, spærres tjenesten for al udgående trafik – også for evt. pakker med tale, sms, mms eller data. Genåbning for udgående trafik sker når kunden har tanket saldoen i plus. Når saldoen har været i minus i 5 dage lukkes der for både udgående og indgående trafik, og der pålægges et spærringsgebyr efter gældende prisliste. Når saldoen har været i minus i yderligere 10 dage sendes sagen til inkasso og der pålægges et inkasso gebyr på 100 kr. Inkasso selskabet har derudover ret til at opkræve gebyr for deres indsats. Ved fremsendelse til inkasso opsiges nummeret samtidigt.

Automatisk optankning
Med Automatisk optankning trækkes der automatisk penge fra det tilmeldte kreditkort således, at beløbet for abonnement, tilvalg og services samt evt. ekstra forbrug ud over pakken bliver trukket når saldoen er på 10 kr. Derved vil kundens abonnement ikke blive spærret for tjenesten udgående trafik i tilfælde af negativ saldo, da den automatisk tanker op.
Hvis den Automatiske optankning fejler, f.eks. ved at det tilmeldte kort ikke er gyldigt længere, overgår kunden til manuel optankning. Automatisk optankning kan tilmeldes i forbindelse med oprettelsen eller under kundens login.

Levering
Når bestillingen af et abonnement er gennemført, og nummeret er blevet aktivt på nettet, så begynder leveringen af varen. Efter endt bestilling sender KAF Mobil et nyt simkort til brug din telefon/udstyr. Levering sker med Post Danmark og kun til danske postadresser. Leveringen tager 1-2 hverdage.

Når der sker bestilling af hardware (mobiltelefoner/router/mv.), så sker leveringen med Post Danmark. Levering sker med Post Danmark og kun til danske postadresser. Leveringen tager 1-2 hverdage.

Opsigelse
Ønsker kunden at opsige sin aftale med KAF Mobil, skal dette altid ske skriftligt. Med skriftligt, menes enten en e-mail fra den registrerede mailadresse, fax eller brev, hvor kunden tydeligt påfører, hvilken aftale, der er tale om samt en opsigelsesdato. Kunden vil altid modtage en bekræftelse via E-mail. Har man ikke modtaget en sådan, bør man kontakte kundeservice for at høre, om de har modtaget opsigelsen.

Abonnementet kan opsiges fra dag til dag. Altså uden varsel. Kunden hæfter for forbrug og for abonnementet frem til opsigelse.

Udbetaling af restsaldo:
30-40 dage efter opsigelsen er registreret, vil aftalen blive opgjort. KAF Mobil forbeholder sig retten til at tage gebyr herfor, jf. gældende prisliste. Det vil sige, at alt over gebyret bliver udbetalt via bankoverførsel, og er der minus på saldoen, genereres der en faktura til kunden på det skyldige beløb inkl. opgørelsesgebyr. Kundens betaling for oprettelsesgebyret, og eventuel bonus refunderes dog ikke.

Mobilnumre hos KAF Mobil der ikke har haft aktivitet i 3 måneder, forbeholder vi os retten til at opsige. Vi vil dog sende en påmindelse pr. mail 14 dagen inden, vi opsiger nummeret. Tages nummeret ikke i brug inden de 14 dage, opsiges nummeret jf. gældende regler. Aktivitet betyder, der skal være foretaget opkald eller være afsendt en sms/websms fra nummeret.

KAF Mobil er berettiget til at opkræve oprettelses- og ændringsafgift for selve aftalen. KAF Mobil er desuden berettiget til at opkræve oprettelsesafgift for supplerende tjenester og services. KAF Mobil er berettiget til at opkræve mindste forbrugsgebyr i henhold til gældende prisliste.

Kunden skal sikre dækning på det af kunden benyttede betalings- eller kreditkort. Bliver betalingstransaktioner afvist af kundens bank, kan KAF Mobil hæve aftalen uden varsel.

Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester – i form af tjenesteydelser og varer – via sms, mms eller WAP. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, internetkøb, automatkøb, ringetoner, musik, spil, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Udover forbrugstaksten for at sende sms/mms og benytte WAP, koster tjenesterne et beløb. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Betaling for tjenesterne opkræves af KAF Mobil på kundens saldo. Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester. Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn.

For indholdstakserede tjenester, der leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. ringetoner, vejrudsigter mv., gælder punkterne om kundens hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af sim-kortet som betalingsmiddel.

For indholdstakserede tjenester, der ikke leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb mv., gælder førnævnte kun, hvis der anvendes en for kunden personlig kode i forbindelse med købet. Kunden hæfter således ikke for andres uberettigede anvendelse af sim-kortet som betalingsmiddel, hvis købet kan gennemføres uden anvendelse af en sådan personlig kode. Undtaget er dog kundens groft uagtsomme eller forsætlige adfærd i forbindelse med misbruget.

Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig til KAF Mobil. KAF Mobil kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til KAF Mobil, jf. stk. 9. i Lov om betalingstjenester § 62, stk. 1 – 9.


Bindingsperiode
Kunden har ingen bindingsperiode. Abonnementet kan opsiges fra dag til dag, altså uden varsel. Kunden hæfter for forbrug og abonnement frem til opsigelsen.

Kundens misligholdelse
Misligholder kunden sin aftale, har KAF Mobil ret til uden varsel at hæve/spærre aftalen samt afvise yderligere oprettelser af kunden og dennes husstand. Væsentlig misligholdelse er forhold såsom:
-Kunden undlader at betale forbrug.
-Kunden opgiver ikke ændringer i kundens oplysninger
-Kunden standser sine betalinger og viser sig at være insolvent.
-Kunden ikke opfylder KAF Mobil krav om sikkerhedsstillelse rettidigt.
-En kreditvurdering viser, at KAF Mobil kan formode, at kunden ikke er i stand til at betale sine regninger rettidigt.
-Kunden udøver chikane mod KAF Mobil eller mod KAF Mobil medarbejdere.
-Kunden ikke melder sit sim-kort tyverispærret.

Retter kunden det/de forhold, der gav anledning til spærringen og KAF Mobil ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr få genåbnet sin adgang til tjenesten. KAF Mobil har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger.

Har kunden misligholdt sine betalingsforpligtelser og har KAF Mobil efterfølgende opsagt kundens aftale, er KAF Mobil berettiget til at opkræve gammel gæld, før kunden kan indgå ny aftale.

Salg og levering vedrørende køb i Mobilshop
Alle hardware produkter købt i shoppen bliver ekspederet og afsendt af Telekæden A/S. 
Ved reklamation skal der tages kontakt til dit mobilselskabs kundeservice.

Hvis der er noget galt med abonnementet/medlemskabet

Hvis du ikke er tilfreds med abonnementet/medlemskabet kan du kontakte KAF Mobil kundeservice.

Købelovens mangel regler kan ikke finde anvendt på abonnementer/medlemskaber, da der er tale om en tjenesteydelse. Du bedes derfor henvende dig hurtigst muligt, hvis der er noget galt, så vi kan rette op på problemet.

Tvister
Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til KAF Mobil adresse. KAF Mobil træffer afgørelsen i klagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

www.naevneneshus.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her -http://ec.europa.eu/odr

Netneutralitetsforordning - Håndtering af trafik i net og produkter
Vi benytter Telia’s netværk. Telia benytter almindelige trafikprioriteringsteknikker til at sikre dig en optimal brugeroplevelse, herunder til almindelig trafikstyring og til hånd- tering af trafik i spidsbelastningsperioder. I mobile netværk inddeles, styres og prioriteres trafikken alene med henblik på at sikre effektiv dirigering og den mest optimale kvalitet for trafikken i relation til kapacitet til rådighed, tilgængelig teknologi og frekvensressourcer (2G, 3G, 4G), samt acceptabel forsinkelse, forstyrrelse og pakketab i forhold til den konkrete type trafik. Signaleringstrafik er prioriteret over anden trafik, taletrafik prioriteres over datatrafik, og alt datatrafik behandles lige. Til dette formål anvendes principper, der er defineret og internationalt standardiseret i 3GPP TS 36.331, TS 36.304 og lignende.
I faste, kablede netværk inddeles, styres og prioriteres trafikken alene med henblik på at sikre effektiv dirigering og den mest optimale kvalitet for trafikken i relation til kapacitet til rådighed, tilgængelig teknologi, samt acceptabel forsinkelse, forstyrrelse og pakketab i forhold til den konkrete trafik. Signaleringstrafik prioriteres højest, da det er en forudsætning for fejlretning og -søgning. Taletrafik er prioriteret over anden datatrafik. Til dette formål anvendes principper, der er defineret og internationalt standardiseret i IETF’s (Internet Engineering Taskforce) RFC-standarder.
Mængdebegrænsninger: Jo mere data du bruger, jo hurtigere vil du nå grænsen for den mængde data, der er inkluderet i dit abonnement. Hvis dit dataforbrug overskrider den inkluderede mængde data nedsættes hastigheden til 120 Kbit/s. Dette betyder, at du stadig kan benytte internettet, men dog i et meget begrænset omfang. Udgangspunktet er, at en højere hastighed er ensbetydende med en bedre brugeroplevelse. Med en hastighed på 120 Kbit/s kan visse datakrævende tjenester derfor være svært- eller direkte utilgængelige, og mindre datakrævende tjenester kan forekomme langsommere.
Hastighedsbegrænsninger: Din bredbåndshastighed siger noget om, hvilken kapacitet du som bruger har til rådighed i dit abonnement. Dette har en betydning for, hvor hurtigt du kan tilgå hjemmesider, downloade data osv. Jo større en kapacitet/hastighed du har valgt i dit abonnement, jo hurtigere vil du opleve, at din adgang til internettet er. Din hastighed / kapacitet vil altid blive påvirket af, hvor mange samtidige brugere der er, og hvor mange tjenester / applikation, der benyttes. Dette betyder, at jo flere brugere der benytter samme internetadgang jo langsommere kan din adgang tjenester og applikationer forekomme. Læs mere herom under de specifikke produkter og på /hjaelp-og-spoergsmaal/netvaerk-og-daekning/

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesretten løber fra den dag, aftalen er indgået.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives til KAF Mobils kundeservice.
I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokumentet her.

Tilbagebetaling af abonnementsbetaling
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os tilbage.
Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og CPR/CVR nummer.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos MobileValue Aps og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på www.KAF Mobil.dk er Jesper Andersen.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos MobileValue Aps, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: support@kafmobil.dk


Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Formularen sendes til e-mail: support@kafmobil.dk og med angivelse af telefonnummer.


Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: ______________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________

Forbrugerens underskrift: __________________________________________________

 

Alle priser vist på www.kafmobil.dk er i danske kroner DKK og inkl. MOMS.


Ikrafttrædelse
Disse betingelser træder i kraft den 07.01.2022.